Reguleringsplan for Tretjerndalsveien

En oppgradering av adkomstvei til Ausenfjellet Næringsområde

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for Tretjerndalsveien i Lillestrøm kommune. Formålet med planen er å oppgradere veien for adkomst til Ausenfjellet næringsområde. Planen omfatter nødvendige breddeutvidelser og kurvatur for å tilfredsstille kommunal norm, ny gang- og sykkelvei fra Fåresoppveien 12 til Ausenfjellet næringsområde, og støyskjermingstiltak langs strekningen.

På denne siden vil interessenter kunne innhente historikk og holde seg oppdatert på videre fremdrift i saken.

default
3D ill. Tretjerndalsveien

Fremdrift


Arbeidet med reguleringsplan og utbyggingsavtale vil foregå i 3 faser.

Fase 1
Oppstart av reguleringsarbeidet

(Mai 21 – Okt 21)

 • Oppstartsmøte med kommunen
 • Utarbeidelse av varslingsdokumenter
 • Varslingsperiode (4 uker)
 • Gjennomgang av mottatte uttalelser
Fase 2
Utarbeidelse av reguleringsplan

(Okt 21 – Feb 23)

 • Dialogmøte med kommunen av mottatte uttalelser
 • Utarbeidelse av plandokumenter
 • Oppdatering av planforslaget etter tilbakemelding fra kommunen
 • Administrativ og politisk behandling av planforslaget (1. gangs behandling)
 • Offentlig ettersyn av planforslaget (6 ukers høringsfrist)
Fase 3
Oppfølging av reguleringsplan

(Mar 23 – Jun 23)

 • Oppdatering av planforslag etter offentlig ettersyn
 • Oppdatering av planforslag etter tilbakemelding fra kommunen
 • Administrativ og politisk behandling av planforslaget (2. gangs behandling)
 • Politisk vedtak av plan

Utvidelse av Ausenfjellet næringsområde

En oppgradering av adkomstvei til Ausenfjellet Næringsområde

Ausenfjellet er i dag et etablert næringsområde i Sørum, Lillestrøm kommune. Det vurderes en videre utvikling av området i regi av Bulk Infrastructure AS i samarbeid med Cowi.

Ausenfjellet næringsområde har en attraktiv beliggenhet, og Frogner trafostasjon ligger i dag ved området. Nærheten til kraftstasjonen er et potensiale for en bærekraftig vekst med etablering av datasenter og gjenvinning av overskuddsvarme.

En videre utvikling av området vil kunne legge grunnlaget for nye arbeidsplasser. Trafikken til området går i dag via Tretjerndalsveien. Tretjerndalsveien er vurdert som den beste adkomstvei til området også i fremtiden. Utfordringen knyttet til videre utvikling av Ausenfjellet er å finne en løsning for oppgradering av Tretjerndalsveien som kan forbedre trafikksikkerheten og oppfylle ønsket til støyreduksjon.

Skjermbilde 2021-08-10 kl. 11.21