Detaljregulering for Tretjerndalsveien 

En oppgradering av atkomstvei til Ausenfjellet Næringsområde

Detaljreguleringen for Tretjerndalsveien i Lillestrøm kommune ble vedtatt av kommunestyret i Lillestrøm kommune 11. oktober 2023. Formålet med detaljreguleringen er å oppgradere veien for atkomst til Ausenfjellet næringsområde. Detaljreguleringen omfatter nødvendige breddeutvidelser og endring av kurvatur for å tilfredsstille kommunale veikrav, ny gang- og sykkelvei fra Fåresoppveien 12 til Ausenfjellet næringsområdet og støyskjermingstiltak langs strekningen. Arbeidet med detaljreguleringen er nå avsluttet, og planleggingen går over i en ny fase. 

På denne siden vil naboer og andre interessenter holde seg oppdatert på framdrift i prosjektet. 

default
3D ill. Tretjerndalsveien

Fremdrift


Fase 3
Oppfølging av reguleringsplan

(Mar 23 – Okt 23)

 • Oppdatering av planforslag etter offentlig ettersyn
 • Oppdatering av planforslag etter tilbakemelding fra kommunen
 • Administrativ og politisk behandling av planforslaget (2. gangs behandling)
 • Politisk vedtak av plan
Fase 4
Byggeplanlegging

(Nov 23 – Mar 24)

 • Utarbeide detaljerte tegninger 
 • Utarbeide supplerende utredninger etter behov 
 • Utarbeide byggesøknad 
 • Godkjenning av detaljerte tegninger og supplerende utredninger fra berørte offentlige myndigheter 
 • Vedtak av byggetillatelse fra kommunen
Fase 5a
Oppgraderingen av Tretjerndalsveien

(Vår 24 – Vinter 24)

 • Bygging av utvidet vei 
 • Bygging av gang- og sykkelvei 
 • Bygging av støyskjerming i form av langsgående støyskjermer og lokale tiltak på enkelte hus 
 • Omlegging av kommunal vannledning 
Fase 5b
Opparbeidelse av tomten for næringsområdet

(Vår 24 – Sommer 25)

 • Ta ut stein fra søndre del av tomten  
 • Fylle opp stein på nordre del av tomten 
 • Legge om bekken 
 • Bygge internveien og fortau for næringsområdet 
 • Legge nye vann- og avløpsledninger for næringsområdet 
Fase 6
Oppføring av nye næringsbygg

(2025 – 2027)

 • Bygging av nye næringsbygg med tilhørende uteareal. Plassering og størrelse er ikke avklart per i dag. 

Utvidelse av Ausenfjellet næringsområde

En oppgradering av adkomstvei til Ausenfjellet Næringsområde

Ausenfjellet er i dag et etablert næringsområde i Sørum, Lillestrøm kommune. Det vurderes en videre utvikling av området i regi av Bulk Infrastructure AS i samarbeid med Cowi.

Ausenfjellet næringsområde har en attraktiv beliggenhet, og Frogner trafostasjon ligger i dag ved området. Nærheten til kraftstasjonen er et potensiale for en bærekraftig vekst med etablering av datasenter og gjenvinning av overskuddsvarme.

En videre utvikling av området vil kunne legge grunnlaget for nye arbeidsplasser. Trafikken til området går i dag via Tretjerndalsveien. Tretjerndalsveien er vurdert som den beste adkomstvei til området også i fremtiden. Utfordringen knyttet til videre utvikling av Ausenfjellet er å finne en løsning for oppgradering av Tretjerndalsveien som kan forbedre trafikksikkerheten og oppfylle ønsket til støyreduksjon.

Skjermbilde 2021-08-10 kl. 11.21