Detaljregulering for Tretjerndalsveien 

En oppgradering av atkomstvei til Ausenfjellet Næringsområde

Detaljreguleringen for Tretjerndalsveien i Lillestrøm kommune ble vedtatt av kommunestyret i Lillestrøm kommune 11. oktober 2023. Formålet med detaljreguleringen er å oppgradere veien for atkomst til Ausenfjellet næringsområde. Detaljreguleringen omfatter nødvendige breddeutvidelser og endring av kurvatur for å tilfredsstille kommunale veikrav, ny gang- og sykkelvei fra Fåresoppveien 12 til Ausenfjellet næringsområdet og støyskjermingstiltak langs strekningen. Arbeidet med detaljreguleringen er nå avsluttet, og planleggingen går over i en ny fase. 

På denne siden vil naboer og andre interessenter kunne holde seg oppdatert på framdrift i prosjektet. 

default
3D ill. Tretjerndalsveien

Prosjektoppdateringer

Jevnlige oppdateringer om prosjektets fremdrift vil publiseres her.

Fremdrift


Fase 3
Oppfølging av reguleringsplan

(Mar 23 – Okt 23)

 • Oppdatering av planforslag etter offentlig ettersyn
 • Oppdatering av planforslag etter tilbakemelding fra kommunen
 • Administrativ og politisk behandling av planforslaget (2. gangs behandling)
 • Politisk vedtak av plan
Fase 4
Byggeplanlegging

(Nov 23 – Mar 24)

 • Utarbeide detaljerte tegninger 
 • Utarbeide supplerende utredninger etter behov 
 • Utarbeide byggesøknad 
 • Godkjenning av detaljerte tegninger og supplerende utredninger fra berørte offentlige myndigheter 
 • Vedtak av byggetillatelse fra kommunen
Fase 5a
Oppgraderingen av Tretjerndalsveien

(Vår 24 – Vinter 24)

 • Bygging av utvidet vei 
 • Bygging av gang- og sykkelvei 
 • Bygging av støyskjerming i form av langsgående støyskjermer og lokale tiltak på enkelte hus 
 • Omlegging av kommunal vannledning 
Fase 5b
Opparbeidelse av tomten for næringsområdet

(Vår 24 – Sommer 25)

 • Ta ut stein fra søndre del av tomten  
 • Fylle opp stein på nordre del av tomten 
 • Legge om bekken 
 • Bygge internveien og fortau for næringsområdet 
 • Legge nye vann- og avløpsledninger for næringsområdet 
Fase 6
Oppføring av nye næringsbygg

(2025 – 2027)

 • Bygging av nye næringsbygg med tilhørende uteareal. Plassering og størrelse er ikke avklart per i dag.